Naar Dorcas.nl
Dorcas winkelAalsmeer

Help Dorcas Helpen

Word donateur Word donateur
Kom in actie voor de allerarmsten! Doneer online of bel 0228 59 59 00

Projecten

die in 2016 door de winkel gesteund worden:

Dorcas (en dus ook de Dorcas winkels) gaat zo veel mogelijk werven op sectoren. Hiermee  wordt voorkomen dat te veel of te weinig geld wordt overgemaakt voor een individueel project. Dorcas heeft ca. 170 projecten en voert deze in 2016 uit in ca. 20 landen.

Naast informatie over elke sector worden 2 projecten uit elke sector ‘uitgelicht’, als voorbeeld - projecten uit deze sector. Omdat elke sector veel meer projecten omvat, zijn voor elke sector andere projecten op verzoek opvraagbaar bij Dorcas Hulp en Ontwikkeling.

Met de opbrengst van de winkel zal dus een van de voorbeeldprojecten worden gefinancierd en als dat project als compleet gefinancierd is dan zal Dorcas Hulp en Ontwikkeling een ander (vergelijkbaar) project binnen dezelfde sector met de opbrengst van de winkel financieren.

In 2016 worden er projecten gefinacierd in de volgende sectoren:

 

§  Een veilige en gezonde leefontwikkeling voor kinderen:

Dorcas Kinderontwikkeling steunt de realisatie van een veilige omgeving waarin kwetsbare kinderen zich zodanig kunnen ontwikkelen dat ze in staat zijn om voor zichzelf te zorgen als ze eenmaal volwassen zijn. Dorcas helpt kinderen om hun schoolresultaten te verbeteren, verzorgt trainingen voor ouders en kinderen en betrekt de lokale bevolking bij haar projecten. De doelen die Dorcas met Kinderontwikkeling van 2012 tot en met 2016 nastreeft zijn: 1.550 kinderen integreren in de maatschappij na het doorlopen van een rehabilitatieprogramma zodat ze klaar zijn voor een zelfstandig leven,1.530 kinderen betere, en op zijn minst gemiddelde schoolresultaten laten behalen en bij 2.490 kinderen gedragsverbetering bewerkstelligen.

Twee projectvoorbeelden:

1. Hulp aan zigeuner- en Roma-kinderen in Albanië

 • Waar: Buitenwijken van de stad Korca, in het zuidoosten van Albanië.
 • Waarom: Albanië is een arm land. Van de bewoners van de streek waarin de stad Korca ligt, is bijna iedereen arm. Mensen uit de Roma- en zigeunergemeenschap behoren tot de allerarmste mensen in deze omgeving. Zij worden vaak gediscrimineerd en buitengesloten en leven hierdoor in een sociaal isolement. Maar weinigen van hen hebben toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en goede huisvesting. Hierdoor is ruim veertig procent van de mensen ziek. Doordat de wegen naar scholen en andere voorzieningen van slechte kwaliteit zijn en doordat veel mensen analfabeet zijn, is het voor kinderen zeer moeilijk om zich aan de armoede te ontworstelen.
 • Doel van het project: Scholing en een beter toekomstperspectief voor 45 kinderen.

 

2. Kinderzorg in Tanzania

 • Waar: Het dorp Olacity vlakbij de stad Arusha in het noordoosten van Tanzania.
 • Waarom: In Tanzania zijn veel weeskinderen en straatkinderen. Grote aantallen kinderen zijn hun ouders verloren door de grote aidsepidemie die er heerst. Vaak is de familie niet in staat om voor deze kinderen te zorgen, daarom gaan veel kinderen niet naar school, worden verwaarloosd of belanden op straat. Sommige kinderen moeten voor hun broertjes en zusjes zorgen en proberen door bedelen of andere klusjes aan geld te komen. Vaak worden deze kinderen misbruikt en verkracht of werken ze zelfs in de prostitutie.
 • Doel van het project: Bijdragen aan de terugkeer en integratie van straatkinderen zonder ouders in de samenleving, door de kinderen te voorzien van hun basisbehoeftes en zo hun levensstandaard te verbeteren.

 

§  Duurzame rechtvaardige economische ontwikkeling:

Dorcas werkt aan duurzame rechtvaardige economische ontwikkeling onder de naam ‘Sustainable livelihoods’. Dit doet zij door te helpen honger en ondervoeding te verminderen en werkgelegenheid en bedrijvigheid te creëren zodat mensen voor zichzelf kunnen zorgen. De doelen die Dorcas op dit gebied van 2012 tot en met 2016 nastreeft zijn: 6.800 huishoudens een inkomen verschaffen van boven de nationale armoedegrens, 4.200 huishoudens minstens veertig procent meer inkomen te laten verdienen en 4.600 huishoudens zoveel eten laten produceren dat ze het hele jaar door zeker zijn van tachtig procent van de aanbevolen calorieconsumptie.

Twee projectvoorbeelden:

1. Wikivuvwa Integrated Community Development in Kenia

 • Waar: Kitui County, Migwani Sub-County (Winzyeei Kiomo en Thaana Nzau-gebieden), Kenia.
 • Waarom: In Kitui County heerst droogte. 92 procent van de inwoners is afhankelijk van de lokale oogst en veehouderij, ookal mislukt de oogst steevast, waardoor inkomsten laag zijn. Slechts 15 procent van de bevolking heeft toegang tot verbeterde sanitaire faciliteiten.
 • Doel van het project:Door activiteiten in drie sectoren WASH, Duurzame ontwikkeling (met name op het gebied van landbouw) en Gezondheidszorg te integreren, wil Dorcas met dit project de levenskwaliteit van de gemeenschap naar een hoger plan tillen.

 

2. Leefomstandigheden verbeteren in KwaZulu-Natal

 • Waar:Regio KwaZulu-Natal, Zuid Afrika.
 • Waarom: Door de nasleep van de apartheid in Zuid-Afrika, leeft het merendeel van de bevolking in armoede. Vooral het platteland is onderontwikkeld. Onder andere door corruptie en fraude hebben mensen weinig mogelijkheden om hun levensomstandigheden te verbeteren. De hiv/aids-pandemie heerst vooral op het platteland en rukt hele gemeenschappen en gezinnen uit elkaar. Droogte en een slechte infrastructuur vergroten de armoede.
 • Doel van het project:Het project streeft naar langdurige financiële zelfredzaamheid, ontwikkelen van lokale bedrijvigheid en voedselzekerheid van huishoudens voor 1.200 vrouwen en de kinderen waar zij voor zorgen. Het project draagt daarmee bij aan het verbeteren van de voedselzekerheid en het verminderen van de gevolgen van hiv/aids.

 

§ Materiaal, bemoediging en meedoen in de maatschappij:

Dorcas ondersteunt arme, gemarginaliseerde en vergeten groepen mensen, zoals gevangenen, ouderen, minderheden en chronisch zieken in Oost-Europa en Afrika. Met Sociale zorg wil Dorcas hun sociale isolement doorbreken en het leven iets aangenamer maken door materiële, geestelijke en sociale ondersteuning. De doelen die Dorcas met Sociale zorg van 2012 tot en met 2016 nastreeft zijn: 38.000 mensen jaarlijks voorzien van algemene materiële ondersteuning, 2.000 gezinnen jaarlijks zorg geven, 5.750 ouderen maandelijks zorg verlenen en aan 27.000 gevangen jaarlijks zorg bieden.
 

Twee projectvoorbeelden:

1.Hulp aan gevangenen in Tanzania

 • Waar: Dertien gevangenissen in Oost-Tanzania.
 • Waarom: In een land als Tanzania is de situatie waarin gevangenen leven schrijnend. Het lage budget dat de overheid voor de basisbehoeftes van gevangenen beschikbaar heeft, is volstrekt niet toereikend. Het ontbreekt de gevangenen vaak aan goede sanitaire voorzieningen, beddengoed, voedsel en medische zorg. Bovendien zijn de cellen overvol. De overheid geeft toestemming aan familie en vrienden van gevangenen om hen te ondersteunen met basisvoorzieningen, maar niet alle gevangenen krijgen deze extra ondersteuning en aandacht. Vrijwilligers van lokale kerken bezoeken de gevangenen om ze te bemoedigen en pastorale hulp te bieden. Slechts weinig organisaties ondersteunen de gevangenen met materiële hulp.
 • Doel van het project: Bijdragen aan verbeterde levensomstandigheden van gevangenen in Oost-Tanzania door het verstrekken van materiële ondersteuning en het faciliteren van activiteiten die bijdragen aan het succesvol terugkeren in de maatschappij (re-integratie).

2. Dagbesteding voor ouderen

 • Waar: District Korça, Zuidoost-Albanië.
 • Waarom: Veel ouderen in Albanië hebben een zwaar leven. Ze hebben het financieel niet ruim, want hun pensioen is laag en hun kinderen zijn vaak niet in staat om te helpen. Zij zijn vertrokken naar de grote steden om te werken of zijn daarvoor zelfs geëmigreerd. Dikwijls hebben de ouderen nauwelijks sociale contacten, en leven in een isolement. Wanneer ze ziek zijn, zijn er geen helpende handen beschikbaar vanuit de omgeving.
 • Doel van het project:Het doorbreken van het sociale isolement waarin veel oudere Albanezen leven, en voorzien in de nodige medische zorg.

 

§ Ziektepreventie en kwalitatief goede gezondheidszorg:

Dorcas heeft met haar gezondheidsprojecten als doel om ziektes te voorkomen en de toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg te verbeteren, met speciale aandacht voor malaria, voeding en seksuele gezondheid en rechten. De doelen die Dorcas met de gezondheidsprogramma’s van 2012 tot en met 2016 nastreeft zijn: 253.400 mensen toegang bieden tot kwalitatief goede gezondheidszorg, het gedrag van 13.800 zodanig verbeteren dat dit hun gezondheid ten goede komt, 224.300 weeskinderen en kwetsbare kinderen laten opgroeien in een stabiele omgeving, 2.600 mensen met hiv en degenen die zorgen voor weeskinderen en andere kwetsbare kinderen minstens veertig procent meer inkomen verschaffen.

Twee projectvoorbeelden:

1.Eerstehulp klinieken in Mozambique

 • Waar: Twee dorpen in Amatongas, een gebied in de provincie Manica, centraal-Mozambique.
 • Waarom: In de twee afgelegen plaatsen in Amatongas is er gebrek aan basisgezondheidszorg. Zieke mensen, gehandicapten en zwangere vrouwen uit deze dorpen moeten twintig kilometer lopen voor een bezoek aan het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum. De pogingen van de overheid om de gemiddelde reisafstand tot klinieken en ziekenhuizen te verkleinen zijn niet toereikend. Mensen met beginnende klachten en symptomen van bijvoorbeeld malaria, verkoudheid en diarree blijven daarom nu vaak thuis; pas wanneer ziektes uit de hand lopen, zoeken zij hulp. Ziektes worden hierdoor (te) laat ontdekt en behandeld of zijn zelfs niet meer te behandelen.
 • Doel van het project: Gemeenschappen in Amatongas voorzien van basisgezondheidszorg op maximaal vijf kilometer afstand van hun woonplaats.

2. Palliatieve zorg voor aidspatiënten

 • Waar: Regio Orenburg, in het zuidwesten van Rusland.
 • Waarom: In Rusland groeit de hiv/aidsepidemie snel. Ook in de regio Orenburg worden steeds meer mensen ziek door de afweerziekte aids. Veel inwoners van deze regio lijden daarnaast aan de longziekte tuberculose. Sociale en psychologische problemen, zoals gebrek aan familie, vrienden en kennissen, geld, zorg, gezond eten en geestelijke steun verslechteren hun gezondheid verder. Ernstig zieken die zorg nodig hebben blijven thuis, omdat niemand hen verzorgt of naar het ziekenhuis brengt. Veel van hen overlijden. De speciale tuberculose-klinieken in de stad Orenburg hebben alleen de mogelijkheid om minimale medische en geestelijke zorg te bieden.
 • Doel van het project: Palliatieve zorg verlenen aan mensen met aids, tuberculose of een combinatie daarvan.

 

§ Schoon drinkwater, toiletten en hygiëne:

Dorcas draagt bij aan de bestrijding van aan water gerelateerde ziektes, door dorpen van schoon water te voorzien, de toegang tot toiletten te vergroten en goede hygiëne te promoten. De water-, sanitatie- en hygiënedoelen die Dorcas van 2012 tot en met 2016 nastreeft zijn: 210.000 mensen toegang verschaffen tot een verbeterde waterbron, 160.200 mensen voorzien van betere sanitaire voorzieningen en 200.000 mensen in staat stellen hygiënisch gedrag te ontwikkelen.
 

Twee projectvoorbeelden:

1.Drinkwater en hygiëne in Albanië

 • Waar: Twee dorpen in de regio Korca, Zuidoost-Albanië.
 • Waarom: Op het platteland van Albanië zijn veel onbruikbare of onbetrouwbare watervoorzieningen – er is jarenlang niet in geïnvesteerd, waardoor ze oud zijn en niet of nauwelijks werken. De bewoners van het platteland halen hun water daarom veelal uit putten, waarin water zit van onvoldoende kwaliteit om ervan te kunnen drinken. Dit veroorzaakt allerlei ziektes. De lokale gemeenschap heeft niet de middelen om deze problemen op te lossen.
 • Doel van het project: Verbeteren van het watersysteem in twee dorpen, waardoor de gezondheid van de bevolking verbetert en de mensen beter voor zichzelf kunnen zorgen.

2. Water en sanitatie in Mozambique

 • Waar: De dorpen Nhampoca en Macorococho, Nhamatanda-district, Sofala-provincie, Mozambique.
 • Waarom: Er is een acuut watertekort in het Nhamatanda-district. Er zijn te weinig waterpunten. Een deel van de aanwezige waterpunten is niet langer functioneel doordat de pomp kapot is gegaan en mensen vervuild water uit de put halen. De gemiddelde afstand tot een waterpunt is vijf, maar in sommige gevallen zelfs vijftien kilometer van huis. Vooral de vrouwen en jonge meisjes dragen deze last. Als gevolg hiervan doen veel meisjes het slecht op school.
 • Doel van het project: De dorpen binnen drie jaar voorzien van voldoende sanitaire voorzieningen, zodat mensen hun behoefte niet meer in de bosjes doen. Meer dan 23.000 mensen toegang verschaffen tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen en hen in staat stellen deze goed te gebruiken en te onderhouden.

 

 

Bijbehorende Foto's

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 | KvK-nummer 41236410 | Disclaimer